REGLEMENT FOR STALL, ANLEGG OG UTEOMRÅDE

Hovedstallen: en fullservice stall hvor alle fòringer er inkludert i boksleien. Tilgang til tjenester som utslipp, utslipp i skrittemaskin, møkking med mer. Dette vil bli fakturert av Stall Moldegaard. Stallen styres av Stallmester i samråd med Daglig Leder.

ÅPNINGSTIDER I STALLEN

Mandag – fredag: kl 08:00 – 22:00 Lørdag – søndag: kl 08:00 – 20:00

RUTINER I HOVEDSTALLEN & KJELLER:

Kl 07:30 Morgenfòring

Kl 08:30 Første utslipp

Kl 10:30 Andre utslipp

Kl 13:30 Middagsfòring

Kl 19:30 Kveldsfòring

Heste-eierne må selv sørge for utslipp på røde dager (1. nyttårsdag, hele påskeuken, pinsen, himmelspretten, 1 og 17 mai, jul og romjul). Ved behov og tilgjengelighet, kan man bestille utslipp – se prisliste for priser. Faktura for utslipp vil bli redusert med antall dager som blir påvirket av røde dager.

*****************

 1. Alle henvendelser angående stallene, bruk av anlegget for øvrig og trening rettes til ansvarlige i MSG AS. All organisert trening med trener skal rettes til Moldegaard Ryttersportklubb.
 2. Stallpersonalet har myndighet til, for hesteeiers regning, å tilkalle veterinær til hesten hvis det ut i fra sin egen subjektive vurdering finner dette nødvendig. Hesteeier vil bli informert om slike hendelser så fort dette lar seg gjøre.
 3. Alle hester må følge stallens makke-kur program. Dette vil bli fakturert som per prisliste påfølgende måned.
 4. Hesteeier forplikter å sørge for ren og hygienisk boks for hesten sin i samsvar med god skikk og godt dyrevern.
 5. Utstyr til hest og rytter skal ryddes på plass etter bruk. Det forventes at alle holder orden i stallgang, ved egen boks og i Salrom (1 skap per boks). Det vil bli gjennomført minimum en (1) fellesrydding av stall og anleggsområde per år, hvor det er forventet at hesteeier rydder stallgang, boks og Salrom. Dette skal annonseres i god tid slik at alle hesteeiere har mulighet til å gjennomføre rydding innen avtalt dato. Ved manglende gjennomføring fra hesteeier, vil MSG påta seg oppgaven og fakturere for arbeidet.
 6. Skoing / stelling skal skjer på anvist plass. For eksempel vaskespilt eller pussespilt. Hesteeier skal sørge for at det ryddes/kostes umiddelbart etterpå.
 7. Vaskespiltet skal ryddes og rengjøres umiddelbart etter bruk.
 8. Vannbøtter og fòrbøtter skal ikke tømmes i avløp / sluk.

BRUK AV ANLEGGET OG OMRÅDENE RUNDT ANLEGGET

LUFTEGÅRDENE:
 1. Utslipp: Hesteeierens hest vil bli sluppet ut i luftegård 1-2 timer per dag etter avtale. Hesteeier skal sørge for at nødvendig utstyr som dekken, grime og leietau befinner seg på boksdør. Hesten skal også være riktig skodd etter årstids og vær.
 2. Ved utslipp (ikke gjennomført av MSG) må den ansvarlige personen – dette være eier, hestepasser eller andre – oppholde seg på området. Der det er andre enn eier som har ansvaret, skal disse hestene også vike når andre oppstallører trenger luftegård til sine hester. I helgene kan det kun slippes ut egne hester mellom 10-15.
 3. Bruk av luftegård begrenser seg til to (2) timer per hest om gangen.
 4. Det er forbudt å fòre hesten i luftegårdene. Ved brudd på denne regelen, kan det pålegges et gebyr på 200kr.
 5. Luftegårdene skal møkkes etter hver gang av den som håndterer luftegården. Ved brudd på denne regelen, kan det pålegges et gebyr på 200k, som sendes til hesteeier.
SKRITTEMASKINEN:
 1. Ved gjentatte ødeleggelser av deler av skrittemaskinen, må hesteeier erstatte dette.
ANLEGGET OG RIDEBANENE:
 1. Ridebanene skal møkkes av rytterne selv etter bruk. Ved brudd på denne regelen, kan det pålegges et gebyr på 200kr.
 2. Trenere skal opptre på anlegget i samsvar med hesteeiers kontrakt.
 3. Det er påbudt alle under fylte 18 år å ri med hjelm.
 4. All riding skjer på egen risiko. Vi oppfordrer alle til å gjøre bruk av sikkerhetsutstyr. HUSK at de yngste ser opp til de eldste og det ligger et naturlig ansvar å være et forbilde.
 5. Longering er kun tillatt i det lille ridehuset «drivhuset» eller på utebanen når den er åpen. Det er forbudt å longere i den store ridehallen. Ved brudd på denne regelen, kan det tilkomme et gebyr på 1.000kr til ansvarlig rytter / hesteeier.
PARKEN OG OMRÅDENE RUNDT MOLDEGAARD:
 1. Riding på dyrket mark eller opparbeidet jord, herunder plener i parken og veien ned til Villa Moldegaard er forbudt (riding gjennom parken på veiene er tillatt, det skal tas hensyn til turgåere). Det er forbudt å tråkke på plener i anleggets område, og ved brudd på denne regelen, vil kostnadene for reparasjonene blir fakturert hesteeier.
 2. Ved riding utenfor Moldegaard sin eiendom skal det tas hensyn til fastboende og turgåere. Dette gjelder spesielt i Midtbøvegen.
 3. Fjern all hestemøkk som din hest slipper fra seg. Det skal ikke bli liggende igjen i veien, verken på Moldegaard eller andre steder man ferdes. Dette skal gjøres i samsvar med god ride-skikk og hygiene for alle som ferdes på veiene.
 4. Det er forbudt å kjøre bil gjennom parken. Kjøring er kun tillatt gårdspersonalet og boende med gjester. Tilkomst til Stall Moldegaard er fra Bjånesvegen. Bruk parkeringsplass ved siloene eller ved postkassene. Parkeringsplassen ved postkassene kan bli stengt for parkering ved arrangement på Stallmestergaarden – restauranten på Moldegaard.
 5. Parkering av biler og hestehengere skal stå på anvist plass. Det er kun korttidsparkering som er tillatt oppe ved driftsbygningene. Hestehengerne skal da ikke være låst. Ved langtidsparkering skal parkeringen ved Smievågen benyttes.
 6. Av- og på-lessing av hest skal kun forekomme ved anvist plass ved siloene. Det skal gjøres rent etterpå.
ANNET:

Røyking er kun tillatt på anvist område. Røyking er strengt forbudt innendørs i alle bygninger.

Alle hundeeiere skal ha full kontroll på hunden sin skal den være med i stallen. Hundeeier skal vite til enhver tid hvor hunden befinner seg. Hundeeier skal også plukke opp hundebæsj etter hunden sin hver gang. MSG forbeholder seg retten til å nekte enkelte hundeeiere å ta med seg hunden dersom hundeeier ikke har full kontroll og hunden er til plage for andre hesteeiere og turgåere i området.

MSG AS forbeholder seg retten til å endre reglementet med en (1) måneds forvarsel.

*****************

Brudd på reglene vil ansees som avvik i HMS-systemet, advarsler og gjentakelser kan føre til leieoppsigelse. Ved ofte gjentatte brudd på reglementet, vil vedkommende bli utestengt fra anleggets fasiliteter.